IFOAM Organics Europe: Obnova přírody, která je rozhodující pro udržitelné zemědělství, potraviny a zachování biodiverzity

BRUSEL, 22. KVĚTNA 2023 - Ochrana biodiverzity a správně fungující ekosystémy mají zásadní význam pro produkci potravin. Návrh Komise na zákon o obnově přírody však narazil na ničím neodůvodněný odpor při stanovení cílů obnovy zemědělských ekosystémů. Ekologické hnutí vyzývá poslance Evropského parlamentu, aby podpořili cílenou obnovu přírody zemědělské půdy, protože dobře zachované přírodní zdroje jsou pro udržitelnou zemědělskou produkci nezbytné.

Biodiverzita v EU se drasticky snížila, opylovačů ubývá, mizí výskyt ptáků a stav půdy se zhoršuje. Také intenzivní zemědělství je jednou z hlavních příčin úbytku biodiverzity. Biodiverzita je však důležitým základem pro fungování mnoha ekosystémů.  Má zásadní význam pro přirozenou ochranu proti škůdcům, opylování a je nezbytná pro úspěch v ochraně klimatu a adaptaci na "stresové vlivy" životního prostředí.

Eric Gall, evropský politický představitel IFOAM Organics Europe, řekl: "Biodiverzita a zdravý ekosystém jsou pro produktivitu zemědělství zásadní. Nyní je naléhavé a především nutné zvrátit zrychlující se úbytek biodiverzity a začít obnovovat přírodu. Ekologické zemědělství ukazuje, že je možné produkovat výživné a dostatečné množství potravin a zároveň zachovat biologickou rozmanitost, zvýšit množsví uhlíku v půdě a stát se odolnějšími v produkci potravin vůči rostoucím dopadům na změny klimatu."

Ekologičtí / organičtí zemědělci, kteří nepoužívají syntetické pesticidy a hnojiva, na svých farmách je v průměru o 30 % vyšší biodiverzita. Delší a rozmanitější osevní postupy např. luštěninami jsou zásadním prvkem organického zemědělského systému, který zajišťuje úrodnost půdy a přispívá k jejímu zdraví.Společně s dalšími prospěšnými způsoby hospodaření, jako je pěstování krycích plodin a používání hnoje, přispějeme k častějšímu střídání pěstování různorodžch plodin v zemědělské půdě, aby došlo k vyššík vyšší nívaznosti uhlíku do půdy na farmách organických zemědělců. Mezidruhová setva je další účinnou technikou pro vyšší tvorbu dusíku v půdě a ochranu před erozí. To také zlepšuje schopnost půdy zadržovat vodu, což je zásadní vzhledem k častějším suchům a povodním způsobeným změnou klimatu. Rovněž chov hospodářských zvířat v meším množství podpoří biodiverzitu na pastvinách.

Zvýšením obnovy orné půdy o 25 % do roku 2030, která se bude obhospodařovat organickým způsobem můžeme významně přispět k obnově přirozenosti polí a biodiverzity.

V zájmu zajištění dlouhodobé potravinové bezpečnosti v Evropě i mimo ni mají politici povinnost pomáhat zemědělcům zachovat přírodní zroje, na nichž jsme při produkci potravin závislí, a neměli by se nechat zlákat zavádějícími nařízenínmi k redukci environmentálních právních předpisů. IFOAM Organics Europe proto vyzývá poslance Evropského parlamentu, aby podpořili zákon o obnově přírody s dlouhodobými cíli pro zachování zemědělských ekosystémů a biodiverzity.

© IFOAM Organics Europe 2023

přeloženo z originálu: https://my.organicseurope.bio/civicrm/mailing/view?reset=1&id=5144&cid=38767&cs=afe94553e0fd1c9173f754823573daa3_1684740736_960 

Kontakty:

Eric Gall, Deputy Director and Policy Manager,
+32 491 07 25 37, eric.gall@organicseurope.bio

Hanna Winkler, Policy Officer on Climate Change and Biodiversity,
hanna.winkler@organicseurope.bio

Eva Berckmans, Communications Manager, +32 2 416 52 32,
eva.berckmans@organicseurope.bio
nebo navštivte www.organicseurope.bio

 

 

IFOAM_Infografik-set_FINAL-1

Zdroj: https://www.organicseurope.bio/news/the-multiple-benefits-of-organic-for-climate-and-biodiversity-visualized-in-our-new-infographic/

 

Organické zemědělství spotřebovává méně energie a snižuje emise skleníkových plynů (GHG).

  • Organické zemědělství není závislé na externích hnojivech nebo pesticidech, které jsou náročné na spotřebu fosilních paliv, ale spoléhá na vytvoření systému uzavřeného řetězce živin a minimalizaci ztrát dusíku. To může snížit globální emise skleníkových plynů v zemědělství přibližně o 20 %;
  • upuštění od používání syntetických hnojiv snižuje v organickém zemědělství emise oxidu dusného z půdy o 40 % na hektar;
  • Zvířata v organickém zemědělství mají přístup k volným výběhům, mohou se co nejvíce pást a  60 % krmiva musí pocházet z farmy nebo ze stejného regionu. Snížený počet zvířat na pastvinách snižují emise a zlepšují zásoby uhlíku v půdě;
  • Organické zemědělství často využívá lepší hospodaření s hnojivem, například kompostovaný hnůj, který může snížit emise oxidu dusného o 50 % a metanu z hnoje o 70 %;
  • Organické zemědělství má vyšší energetickou účinnost a nižší spotřebu energie na hektar. Ve srovnání s konvenčním zemědělstvím spotřebuje na jednotku produkce přibližně o 15 % méně energie.

 

Affiliate program